Loading...

Hari ini dalam sejarah : 1 Januari 1948 – ORDINAN CUKAI PENDAPATAN DIKUATKUASAKAN

Tarik peristiwa : 1.1.1948(sumber)

Pada hari ini dalam tahun 1948,  Ordinan Cukai Pendapatan 1947, telah dikuatkuasakan.  Ordinan ini menggariskan ketetapan mengenai kadar bayaran cukai yang merangkumi hasil-hasil pendapatan persendirian, syarikat dan sebagainya.  Ia juga menetapkan antara lain, peraturan berhubung dengan taksiran, kadar tertentu bagi peralatan jentera dan kilang dan cara pungutan cukai pendapatan melalui potongan gaji.  Berdasarkan hubungan ekonomi yang erat antara Tanah Melayu dengan Singapura adalah didapati perlu supaya cukai pendapatan dibuat berasaskan ’Pan Malayan’.  Maka dengan ini, pembayar cukai yang tinggal dalam Persekutuan atau Singapura, tetapi memperolehi hasil pendapatan dari kedua-dua Wilayah, dibenarkan menyatukan kedua-dua pendapatan itu, ditaksirkan sebagai satu.  Pada bulan Julai 1948 beberapa pindaan telah dibuat kepada Ordinan ini mengikut saranan yang diberikan oleh Jawatankuasa Bersama Cukai Pendapatan.  Mereka yang terlibat dalam perlombongan dan tanaman, diberi peruntukan bagi perbelanjaan pemulihan.  Manakala bagi orang perseorangan pula cukai yang kena bayar adalah dikira dari pendapatan yang telah ditaksirkan, setelah ditolak elaun-elaun persendirian, elaun anak-anak dan sebagainya.  Dengan ini, tempoh taksiran bagi Ordinan Cukai Pendapatan 1947 adalah dikira bermula dari tarikh Ordinan ini dikuatkuasakan iaitu pada 1 Januari 1948.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge